The Pizza Company - Cook

The Pizza Company
PTT Suwintawong
Nong Chok - Bangkok, Bangkok

งาน: พนักงานครัว Cook

ลักษณะงาน

 1.จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำอาหารให้ลูกค้า

 2. ให้บริการจัดทำอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% 3. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
 4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
 5. ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ : สวัสดิการอื่นๆ
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา)
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
- สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)
- พนักงานประจำ 9,000-12,500บาท/เดือน
- พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55 บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40 บาท/ชั่วโมง )

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time 86-110 บาท/ชั่วโมง OT. 172-220 บาท/ชั่วโมง

- ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และ ประกันสังคม

- ค่ากะปิดร้าน

- ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า

Jobs Search