Heinecke Foundation : การให้การศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิไฮเน็ค ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาไฮเน็ค หรือ Heinecke Foundation ประจำปี 2562 ให้กับบุตรของพนักงานไมเนอร์ รวมทั้งเยาวชนทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษา และอุดมศึกษา ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในปีการศึกษา 2561 และประพฤติตัวดี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 24 มีนักเรียนและนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเป็นจำนวนถึง 1,427 ทุน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ 

โดยมูลนิธิไฮเน็คก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ความมุ่งมั่นดังกล่าวสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ไมเนอร์เชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี จะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความสำเร็จในอนาคตให้กับตนเองด้วย
 

 

Jobs Search