กระทรวงศึกษาฯ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

‘ไมเนอร์สร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ’ คือแนวทางในการพัฒนาคนของไมเนอร์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เดอะ พิซซ่า คอมปะนี หนึ่งในแบรนด์เครือไมเนอร์ ฟู้ด จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน จึงจัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน (The Pizza Company Book Club) ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเยาวช

ในปีนี้ เราก็ยังจัดโครงการส่งเสริมรักการอ่านขึ้นเป็นปีที่17 ติดต่อกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องการพัฒนาการอ่านให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และขยายโครงการให้ครอบคลุมจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และอ่านหนังสือสำเร็จตามเกณฑ์ มีสิทธิ์แลกพิซซ่าได้ฟรี ถึง 4 ถาด พร้อมรับเกียรติบัตร ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ. 2563
 

Jobs Search