17 September 2019

ไมเนอร์ชักชวนคู่ค้าร่วมเดินบนเส้นทางธุรกิจแบบยั่งยืน

ไมเนอร์ ให้ความสำคัญกับพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดหลักของ ไมเนอร์ ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนามาอย่างยาวนาน โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ไมเนอร์ ฟู้ด และ ไมเนอร์ โฮเทล ร่วมกับฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดสัมมนากับผู้แทนบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนกว่า 100 บริษัท ในงาน “การดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชน และสนับสนุนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ซึ่งนี่เป็นการยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจของไมเนอร์ที่ยึดหลักการพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนและเติบโตไปด้วยกัน
 

Jobs Search