MINOR ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มดัชนี Dow Jones ถึง 6 ปีซ้อน

MINOR ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยเป็น 1 ใน 16 บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญทั่วโลกที่ได้รับการประเมิน โดยในปีนี้ MINOR ได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 4 ซึ่งได้รับคะแนนยอดเยี่ยมของอุตสาหกรรมทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ด้านภาษี การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการบริจาคเพื่อการกุศล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การได้รับเลือกเข้าร่วมกลุ่มในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม การพัฒนาคน และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้ยั่งยืนตามหลักการดำเนินงานของ MINOR ที่มุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ยั่งยืนต่อไป

Jobs Search