MSC

Sales Manager

- MSC
Mid-Senior Level: Full-time
Bangkok, Thailand

Company Description

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ เชฟชุมพล แจ้งไพร ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านอาหาร ของทั้งสองบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี และ ความเป็นเชฟมืออาชีพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ด้านอาหารของเชฟชุมพลที่มีตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเป็นเครื่องการันตีทำเกิดแนวคิดร่วมกันในการผลักดันธุรกิจอาหารไทยให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนอาหารไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นครัว โลก เพื่อตอบสนองนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของภาครัฐ

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ตั้งความมุ่งหวังว่าจะเป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารไทยที่ดีที่สุดเนื่องจากหลักสูตร ที่ขอการรับรองที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเชิญคณาจารย์ ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารที่เป็นที่รู้จักดีในวงการที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อผลิตเชฟอาหารไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Job Description

  • รับผิดชอบดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ในด้านงานขายหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ , งานกิจกรรม Workshop และ Cooking Class ของโรงเรียน
  • ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เช่น ออก booth ต่าง ๆ, การเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน เป็นต้น
  • มองหาโอกาส และหาช่องทางเพิ่มการขาย เช่น การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานให้กับบริษัทต่าง ๆ การพัฒนาสูตรอาหารให้กับร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย และกำไรที่ทางบริษัทได้กำหนด

Qualification

  • ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้านงานขายหลักสูตรในสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษา
  • บุคลิกดี สื่อสารดี รักในงานขาย และชอบพบปะผู้คน ติดต่อประสานงานกับองค์กร
  • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี

Additional Information

- Working Day 5-6 Days per week

Jobs Search