ไมเนอร์ ฟู้ดคว้ารางวัล HR Innovation Award 2020 ประเภท Silver Award

อีกความสำเร็จของไมเนอร์ ฟู้ด เมื่อทีมงาน Smart Career นำโดยคุณปิติชัย เดชประเสริฐศรี Group Director – HR Innovation พร้อมด้วยคุณสุขวีรยา สุขสุเพิ่ม HRIT Manager และคุณณัฎฐกานต์ สายันต์ HR Manager-Systems & People Solutions คว้ารางวัล 'นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2563' หรือ HR Innovation Award ในระดับ Silver Award ที่จัดขึ้น ณ เซ็นทาร่าแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

โดย 'สมาร์ทแคเรีย' (Smart Career) เป็นระบบที่ช่วยลดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการรับสมัครงานของพนักงานหน้าร้าน ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงาน/คัดเลือก และตัดสินจ้างงาน รวมถึงการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของพนักงานไปยังระบบเงินเดือน และระบบหน้าร้าน ลดความผิดพลาดของข้อมูลด้วยการใช้อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อนจากการงดใช้กระดาษ และลดการเดินทางในการรับ/ส่งเอกสาร ทั้งหมดมาใช้งานบนออนไลน์ ส่งผลให้ผู้จัดการร้านสามารถใช้เวลาทุ่มเทให้กับการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่

รางวัลนี้คือหนึ่งในหลาย ๆ ความสำเร็จที่ยืนยันว่าไมเนอร์ ฟู้ด ให้ความสำคัญในการพัฒนา และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมาต่อยอดจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ช่วยให้บริหารทรัพยากรบุคคลได้ดียิ่งขึ้น และยังมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานของเราอีกด้วย

Jobs Search