MINT ได้รับรางวัล Board of the Year Awards ประจำปี 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT”) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินโดยนักลงทุน สถาบันสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และกรรมการอาชีพในทําเนียบจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาชิกของชมรมกรรมการอิสระ
 
MINT ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ในงาน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากความเป็นเลิศในด้านธรรมาภิบาลบริษัท และความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการของ MINT ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานที่ดี รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาสําหรับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รางวัล Board of the Year Awards ประจําปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ MINT ในการเป็นบริษัทที่ยั่งยืนระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ
 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT กล่าวว่า "บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในความมุ่งมั่นและความอุตสาหะในการดําเนินธุรกิจโดยทีมงานผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความทุ่มเท และความสามัคคีร่วมกันของพนักงานของบริษัทในการสร้างไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในวันนี้ โดยบริษัทจะยังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง และทําหน้าที่ด้วยความสุจริต ด้วยมาตรฐานระดับสูงในการดําเนินธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”

 

 

Jobs Search