คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“เรา” หรือ “บริษัท”) ใช้กล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและบันทึกภาพบุคคลที่อยู่ภายในและบริเวณโดยรอบสถานที่ของบริษัท บริษัทจัดทำและเผยแพร่คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิดเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในกรณีที่คำชี้แจงนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

 

1.    วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิดสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1.1    เพื่อตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สินของบริษัท 
1.2    เพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อการสังเกตการณ์และการตรวจสอบทุจริต
1.3    เพื่อดูแลและจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อให้เป็นที่แน่ใจถึงมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ 
1.4    เพื่อดำเนินการตรวจสอบในกรณีที่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงาน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อรับรองความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ของบริษัทและเพื่อให้เป็นที่แน่ใจถึงมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท

 

2.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

 

บริษัทเก็บรวบรวมภาพที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งรวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการบันทึกเสียงในบางบริเวณสถานที่ของบริษัท

 

3.    ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 

ภาพจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดใดๆ จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

 

4.    การเปิดเผยข้อมูล

 

ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานและผู้มีอำนาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นและมีการกำหนดให้ทำได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

5.    สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

 

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

  • การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน - ท่านมีสิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่เราจะจัดหาข้อมูลดังกล่าว
  • การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน - ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
  • การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน - ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
  • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน - ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะกรณีที่เราสามารถแสดงความจำเป็นและเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
  • การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน - ท่านสามารถขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หากท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูล และมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นต้น
  • การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน - หากสามารถทำได้ ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่านได้ให้แก่ท่าน หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  • การขอถอนความยินยอม - ท่านมีสิทธิทุกเมื่อในการถอนความยินยอมของท่าน โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของเราตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมนั้น
  • สิทธิในการ้องเรียน - ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในบางกรณี เช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา การดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจสอบการฉ้อโกง และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำ ซึ่งอาจไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

 

6.    มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

 

7.    ติดต่อเรา


หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อพนักงานของเรา ณ สถานที่ของบริษัทที่ท่านอยู่ในเวลานี้ หรือ
ทางไปรษณีย์: บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ
ทางอีเมล: [email protected]
 

Jobs Search