Area Coach University

โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้เข้าร่วม: ผู้บริหารระดับต้น (ผู้จัดการเขต  ผู้จัดการประจำสาขา  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการร้านอาหาร)

Jobs Search