Sustainability Leadership Development Program

SLDP เป็นโปรแกรมที่มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง พัฒนาโครงการด้านความยั่งยืน ภายในระยะเวลา 9 เดือน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่มีความสามารถในองค์รวม ไม่เพียงขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กลุ่มผู้เข้าร่วม: ผู้บริหารด้านการจัดการระดับสูง (ผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ และผู้จัดการทั่วไป)

Jobs Search