GROW

‘Grow’s Experiment Programme’ มุ่งพัฒนาทีมงานที่มีความสามารถที่น่าจับตามอง และมีศักยภาพที่พร้อมเติบโต เพื่อก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำให้กับองค์กรในอนาคต ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ และแบ่งทีมทำโปรเจคที่ท้าทายความคิดร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยแต่ละทีมก็จะมีผู้บริหารของไมเนอร์ ฟู้ดมาช่วยเป็นโค้ชประจำทีมให้ เพื่อช่วยกันเสริมสร้างทักษะและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานสู่ความสำเร็จในแบบเฉพาะของไมเนอร์ ฟู้ด (Behaviors for Success) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน (Hyper Collaboration), ทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และ Digital Acumen (เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมาปรับใช้เพื่อสร้างคุณค่า)

Jobs Search