New Generation Talent Development Program

โปรแกรมพัฒนาความสามารถและทักษะการเป็นผู้นำให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสมรรถภาพในการทำงานสูง เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของเราเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เหนือความคาดหมาย ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนทักษะที่คลอบคลุมรอบด้าน ทั้งในเชิงการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลและความเป็นมืออาชีพ

กลุ่มผู้เข้าร่วม: กลุ่มผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ

Jobs Search