Finance Academy

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถด้านการบัญชีและการบริหารการเงิน ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรฝ่ายการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชีในเครือไมเนอร์ ให้สามารถแก้ปัญหาด้านการเงินและการบัญชีที่มีความซับซ้อนได้

กลุ่มผู้เข้าร่วม: ผู้จัดการฝ่ายการเงินรุ่นใหม่ (ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการแผนกภาษี นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน, นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ธุรกิจ) 

Jobs Search